Lemezvilag.hu
Ajánlatkérés

ÁSZFÁSZF letöltése (PDF)

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
1. Alkalmazhatóság
Jelen feltételek a Durastahl Bt. - Lemezvilág (9400.Sopron, Zarándok út 3.) mint Szállító (továbbiakban Szállító) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, a Szállító és a Megrendelő közötti adásvételre érvényesek. A Megrendelőn a Durastahl Bt. - Lemezvilág szolgáltatásait igénybe vevő vagy termékeit megvásárló vagy viszonteladó magán vagy jogi személy vagy közszféra stb. egyaránt értendő.
Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak a Szállító és a Megrendelő között létrejött külön megállapodásokban (pl. kereskedői keretszerződés, megrendelés, megrendelés visszaigazolás) rögzített, eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel.
A Megrendelő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a Durastahl Bt. - Lemezvilág honlapján is közzétett általános szerződési feltételeket, útmutatókat.
A Szállító írásban árajánlatot ad a Megrendelőnek. A Megrendelő személyesen írásban megrendeli a termék szállítását, melyről Szállító rendelés visszaigazolást állít ki és küld el, ad át Megrendelőnek (emailen vagy személyesen).
A Szállító ezt visszavonhatatlan megrendelői nyilatkozatnak tekinti.
A Szállító kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés átvételét követően a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a megrendelést valós indoklással, áruhiány, vismajor stb. elutasítja vagy elfogadja és visszautasítja.
Amennyiben a Szállító által már visszaigazolt megrendelés Megrendelő által módosításra kerül, abban az esetben Szállító jogosult az általa korábban adott engedményeket figyelmen kívül hagyni és új szállítási határidőt és árat meghatározni. A Megrendelőnek a visszaigazolt megrendelését az ÁSZF értelmében - a visszaigazolástól számított 24 órán túl visszamondott vagy módosított megrendelést - a Szállító nem tudja elfogadni. - a legyártott termék esetén biztosan nem.
A visszaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a Megrendelő nevét, a termék pontos nevét, mennyiségét, árát, szállítási határidőt, fizetési feltételeket, teljesítés helyét.
2. A szerződés létrejötte
A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja a Durastahl Bt. - Lemezvilág általános szállítási feltételeit (ÁSZF-t).
A szerződés a rendelés visszaigazolás kiadásával jön létre mindkét félre kötelező érvényességgel. A Megrendelő tudomásul veszi és a megrendelés leadásával (az ÁSZF elfogadásával) elfogadja, hogy a megrendelt szolgáltatást, terméket a Szállítónak már nincs lehetősége megváltoztatni, az 24 óra elteltével gyártásba kerül, így annak a díja kiszámlázásra kerül.
A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről.
3. Teljesítés
A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az árut hiánytalanul, a teljesítés helyén, a Megrendelő részére igazolható módon átadták. A teljesítés időpontja az általános szállítási feltételek hatályának lejárati időpontját legfeljebb 30 nappal haladhatja meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
A Megrendelő köteles a lerakodás pontos helyét, az áruátvételért felelős személy nevét és elérhetőségét - legkésőbb a megrendelés megerősítéséig, visszaigazolásáig -, írásban a Szállítónak megadni.
Az áru lerakodásához szükséges feltételeket (lerakodáshoz szükséges hely, rakodó eszköz) Megrendelő biztosítja, a lerakodás Megrendelő feladata, kivéve, ha erről a Felek a szerződében nem rendelkeznek.
Megrendelő köteles az áru lerakodását megkezdeni a szállító jármű helyszínre érkezését követő 1 (egy) órán belül, illetve az áru lerakodását befejezni azt követő 3 (három) órán belül. Ezen felül minden megkezdett órát állásidőként Szállító jogosult a Megrendelő felé kiszámlázni.
A Megrendelő tudomásul veszi, ha az általa megrendelt áru lerakodása közben - a Szállító tulajdonában levő, szállítási szerződés tárgyát nem képező egyéb árut is kénytelen gyűjtőfuvaros szállítása miatt megmozgatni, úgy az ezen árukban a rakodás közben – keletkezett, okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
4. Árak
Az árak minden esetben megegyeznek a vonatkozó szerződésben vagy annak mellékleteként rögzített nettó árakkal, plusz a mindenkori vonatkozó ÁFA-val, együttesen Bruttó árral. Szerződés hiányában az aktuális listaár vagy a vonatkozó árajánlat lép érvénybe. Eltérő kikötések hiányában az árak az áru ellenértékét, valamint a csomagolás költségét, a gyártelepi felrakodás és a helyszínre szállítás költségeit tartalmazzák.
A szerződésben szereplő vételárat a Szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha
- jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),
- a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,
- ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között a Magyar Nemzeti Bank a megrendelés napi érvényes hivatalos MNB deviza-középárfolyamtól 2%-ot meghaladó mértékben eltér.
A Szállító minden ilyen esetben köteles felhívni a Megrendelő figyelmét arra, hogy a vételár megváltozott.
5. Fizetési feltételek
A vételár kifizetése a Szállítási szerződésben foglaltak szerint készpénz- vagy előre fizetéssel, illetve banki átutalással történik, az eseti fizetési megállapodásoknak megfelelően. A fizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli. A Szállító a megrendelés megerősítését követően előlegbekérőt állít ki, amelytől kizárólag egyedi esetekben, keretszerződések esetén tér el. A megrendelt termék gyártásba menetele az előleg beérkezését követően történik meg, és az előzetesen kiadott gyártási és szállítási határidő számítása is onnantól indul.
A fizetésre vonatkozó eseti megállapodások kizárólag írásban érvényesek. Amennyiben a Megrendelő forintszámlára devizát, illetve devizaszámlára forint összeget utal, annak átváltási költsége, illetve vesztesége, a Megrendelőt terheli. A vételárat banki átutalás esetén a Szállító bankszámláján történt jóváírás napján, készpénzben teljesített fizetés esetén pedig a pénztárba befizetés napján kell megfizetettnek tekinteni.
A Szállító jogosult az egyes termékek leszállításakor számlát kiállítani. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyv (2013. évi XXXIV. törvény módosított Ptk szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat) gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatra vonatkozó kamatot megfizetni.
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely számla fizetésének késedelme esetén valamennyi, a Szállító által kiállított számla fizetése esedékessé válik.
A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy fizetési késedelem esetén a kiszállításokat visszatartsa és/vagy áruszállítást csak készpénz- vagy előre fizetés ellenében teljesítsen. Amennyiben a szerződés aláírását követően jut Szállító tudomására a Megrendelő hitelképességének megítélését kedvezőtlen irányban befolyásoló információ, a Szállító jogosult a kiszállítások visszatartására és a fizetési feltételekre vonatkozó feltételek – fentiek szerinti - módosítására.
Amennyiben Szállító tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége megváltozott vagy bizonytalan, Szállító jogosult – választása szerinti – fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia, vételár letétbe helyezése, jelzálogjog kikötése) kérni Megrendelőtől.
6. Beszámítás, tulajdonjog fenntartás
A Megrendelő a vételárral és a vele szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az átadott áruval, illetve a Szállítási szerződéssel kapcsolatos semmilyen reklamáció sem jogosítja fel a Megrendelőt a vételár kifizetésének megtagadására, a leszállított termékek tekintetében visszatartási vagy zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen.
Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Az átadott árú számla szerinti teljes vételárának kifizetéséig az árura nézve a Szállító fenntartja tulajdonjogát. A Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.
7. Csomagolás
Más megállapodás hiányában az árak tartalmazzák a kiszerelés és a csomagolóanyag (védőfólia) költségeit, ugyanakkor a raklap, a kaloda és az alátét gerenda (együttesen göngyöleg) költségeit kaucióként előre ki kell fizetni. A Szállító vállalja, hogy a kaució szabályai szerint az áruátadást követő 30 napon belül azt sérülésmentesen visszaveszi és a kauciót a Megrendelő részére maradéktalanul visszafizeti.
8. Szállítás
Amennyiben a szállítási határidő nem fix határidő, a szállítást a Szállító szerződésben meghatározott ütemezés szerint köteles teljesíteni. A Szállító jogosult un. körfuvar rendszerben, meghatározott időközönként szállítani. Amennyiben a Megrendelő kívánságára a szállítási ütemezésen módosítani kell, az ebből eredő fuvarozási és/vagy raktározási többletköltségeket a Megrendelő köteles a Szállítónak megtéríteni.
A Szállító köteles előzetesen tájékoztatni a Megrendelőt a termék várható szállítási időpontjáról.
A szerződés aláírásának késedelme a szállítási határidő módosulását vonhatja maga után. A szerződés aláírását követően módosítás csak a felmerülő többletköltségek megfizetése mellett lehetséges.
Amennyiben az átadás helyére szállítást a Szállító végzi, a lerakodási helyszín teherautóval való megközelíthetőségének biztosítása (különös tekintettel az útminőségre és a kamionok helyigényére), valamint a leszállított termékek előírásszerű lerakodása a Megrendelő feladata. Amennyiben az átadás helyszínére csak behajtási engedéllyel lehet behajtani, azt a Megrendelő köteles a megrendeléssel egyidejűleg közölni. Ennek elmaradása esetén a Szállító szállítási késedelemre vonatkozó reklamációt nem fogad el.
Előzetes egyeztetés alapján szállítói előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett. A Megrendelői kötelezettség teljesítésének (pl. darabjegyzék, előleg, bankgarancia stb.) késedelme esetén a Szállító fenntartja a jogot a szállítási határidő és a termék egységárak módosítására.
A szállításra, illetve teljesítésre megszabott határidő csak abban az esetben kötelező a Szállítóra nézve, ha azt a rendelésigazolásban kifejtetten igazolta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, tőle független körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a rendelésigazolás feladásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előre láthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.
A megrendelt mennyiségtől a vonatkozó szabványnak (EN14509) megfelelő méretbeli, ill. minőség béli eltérések megengedettnek tekintendők. A legyártott terméket a Szállító telephelyén, a szerződésben meghatározott szállítási határidőtől számítva legfeljebb egy hétig tárolja díjmentesen. A 2. héttől kezdve a Szállító jogosult raktározási díjat felszámolni. Ennek mértéke a megrendelő visszaigazolásában tűnteti fel és a mindenkori piaci viszonyok határozzák meg.
9. Tárolás
A megrendelt és már elszállított (vagy cégünk által leszállított) lemezterméket védeni kell bizonyos időjárási körülményektől, mert egy rakatban máshogy reagál a bevonatos lemez, mint beépítve a tetőn. Ilyen például a nagy szél, az eső, mely után napsütés érkezik. A lemezeket óvni kell a sérülésektől is (pl. karc, horpadás), mert hosszabb távon ez további problémát okozhat.
A trapéz-és cserepeslemezek, szendvicspanelek, kerítéselemek, illetve a bádogos termékek (eresz, élhajlítás) javasolt maximális gyártás utáni tárolási ideje 30 nap, vagyis a garancia érvényesítéséhez a beépítést 30 napon belül (legyártástól számítva) meg kell kezdeni, egyben tárolni tovább nem szabad a terméket, csak a következő előírásokat betartva (ha valamiyen oknál fogva hosszabban kell tárolni az anyagot):
• fedett helyen
• lehetőleg közvetlen hősugárzástól távol
• nedvességtől elzártan
• a rakatot megdöntve (hogy az esetleges kondenzvíz távozhasson)
• kinti tárolás esetén lefóliázva és szellőztetve, valamint távtartókat minden egyes  lemez közé téve
Kinti tárolás esetén a lemezeket egyesével szétpakolva kell tárolni.
Vigyázzunk, mert amennyiben a lemez közé nedvesség jut, onnan nem tud távozni és kiszellőzni, akkor a lemez bevonata (színe) foltosodhat, a lemezek összeragadhatnak és a szín elválhat az acél magtól.
Tároláskor amennyiben a lemezeket mozgatni kell, figyeljünk rá, hogy élével emeljük, egymáson pedig ne csúsztassuk a táblákat, mert az apró szennyeződések karcolhatják a felületet. Ezeket a legtöbb esetben orvosolni tudjuk egyébként javítófestékkel, és az élettartamot sem befolyásolják.
A lemez élek vágnak, könnyen sérülést okoznak, figyeljünk erre tároláskor és mozgatáskor, használjunk vágásálló kesztyűt! A Szállító a termék átadását követő minden nemű biztonsági következményt, amely a nem megfelelő tárolásból vagy mozgatásból, kivitelezésből adódik elhárít magától.
10. Vis major
Vis major esetnek számítanak a természeti katasztrófák, a háború, a tűzvész, a Szállító üzemeire kiterjedő sztrájk stb., ha ezek a jelen szerződés teljesítését lehetetlenné teszik. Az a fél, aki a vis major esetre kíván hivatkozni, köteles a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. A vis major esetet szükség esetén igazolni kell az illetékes kereskedelmi vagy iparkamarának. Amennyiben a vis major eset meghaladja a 30 napot, - vagy ha kétségkívül előre megállapítható, hogy 30 napnál tovább fog tartani - a szerződő felek jogosultak minden kárigény nélkül a szerződéstől teljes egészében vagy részben elállni.
11. Szavatosság, garancia
A Szállító szavatol azért, hogy az általa szállított áruk alkalmasak a rendeltetésszerű használatra és megfelelnek a jogszabályban és a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek. A Megrendelőnek csak akkor van joga arra, hogy a szükséges javítást - a Szállító költségére a Szállító szavatossági kötelezettségének fenntartása mellett - maga végezze el, ha birtokában van a Szállító erre vonatkozó meghatalmazásának. A Szállító szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a rendeltetésellenes használatból, a helytelen kivitelezés, vagy a karbantartás elmulasztása miatt bekövetkezett hibákra. Amennyiben Megrendelő az átvételkor észlelt hiba jelentését elmulasztja, a terméket beépíti (nagyobb kárt okoz), és csak ezután jelzi igényt a Szállítónak, a Szállítónak nincs szavatossági kötelessége.
A Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról haladéktalanul értesíteni, a Szállító pedig köteles a hiba megvizsgálását, jegyzőkönyvezését az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megkezdeni.
A Szállító a leszállított trapéz-és cserepeslemezekre 10 év (fényes 25μ vagy standard matt 35μ), 15 év (Ultramat 35μ) és 30 év (gránit matt 35μ vagy Granite HDX 55μ), kiegészítő (élhajlított) elemekre 3 év garanciát vállal. A garancia az előírásszerűén beépített termékekre vonatkozik anyaghibák és gyártási hibák esetén. A termék beépítése, átfúrása után jelzett hibát, mely beépítés előtt is látható, a Szállító nem köteles kompenzálni.
Standard bevonatok esetén a bevonatra vonatkozó garancia normál, a színtartósságra nem terjed ki, illetve nem agresszív levegő összetétel és nem agresszív tisztító és fertőtlenítő szerek használata esetén érvényes.
Megrendelő kötelessége a termék lerakodás előtti szemrevételezése és az esetlegesen lerakodás előtt keletkezett sérülések lerakodás előtti fényképes dokumentációja, illetve a Szállítónál alkalmazott „Vevői reklamáció felvétele” című nyomtatványt kitölteni.
12. Reklamáció
Szállító reklamációt csak írásban a „Vevői reklamáció felvétele” című nyomtatványon, fotókkal illusztrálva, az áru azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva (azaz a fuvarozó, vagy rejtett hiba esetén semleges minőségvizsgáló szerv jelenlétében felvett jegyzőkönyv csatolásával) fogad el. A Megrendelő a reklamáció rendezéséig az árut nem jogosult felhasználni/értékesíteni, de köteles biztosítani a Szállító részére, hogy annak képviselője a reklamált árut megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa. A Megrendelő köteles a termékek épségét és hibamentességét átvételkor megvizsgálni.
A szállítási, a rakodási sérüléseket minden esetben A Megrendelőt képviselő átvevő és a Szállítót képviselő fuvarozó együttes aláírásával dokumentálni kell, a szállítólevélen (CMR-en) történő feljegyzéssel vagy  a „Vevői reklamáció felvétele” című nyomtatványon. Erről, ill. minden szállítással kapcsolatos reklamációról a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ennek hiányában vagy késedelmes tájékoztatás esetén, valamint szállítási, rakodási sérülésekkel kapcsolatban reklamációt az átvétel után a Szállító nem fogad el.
Ezt követően, a beépítést megelőzően az egyes lemezek rakatból való kimozdításával a rakatban rejtett felületeket is át kell vizsgálni. Szállító az átadás időpontjában fennálló, gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, a hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges csere termék újbóli beépítésének költségei nem terhelik a Szállítót.
A Megrendelő és a Szállító közös érdeke a reklamáció mindkét fél által elfogadható rendezése, így ezt mindkét félnek támogatnia kell. A Szállító a fentieknek megfelelő reklamáció kézhezvételét követően – amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött – a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a reklamáció árengedménnyel vagy cserével történő rendezésére.
A Felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén a Szállító elsősorban árleszállítással küszöböli ki a hibát. Amennyiben a termék műszakilag indokolhatóan nem beépíthető és ezért a termék cseréjére kerül sor, a csere termék leszállításához szükséges többlet idő nem tekintendő az eredetileg megállapodott szállítási határidőhöz viszonyított szállítási késedelemnek.
A minőségi kifogást a Megrendelő az Szállítónak írásban a minőségi kifogás konkrét megfogalmazásával, a teljesítéstől számított 30 napon belül jelenthet be. A Szállító a mennyiségi és minőségi kifogást köteles haladéktalanul megvizsgálni és arra írásban, a kifogás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül, érdemi választ adni. Amennyiben az érdemi válaszadási kötelezettségét a Szállító elmulasztja a reklamáció elfogadottnak tekintendő.
A Megrendelő által átvett és reklamációval nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású termékek visszavételére a Szállító nem köteles
A nem szakszerű lerakodásból származó sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
 
13. Felelősségkorlátozás
A megállapított kedvező árakra tekintettel a Szállító felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra, továbbá termeléskiesésből, esetleges piacvesztésből vagy bármely egyéb hasonló okból kimutatható elmaradt haszonra.
A Szállító szavatossági kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége összegszerűségében semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt és/vagy leszállított áruk számla szerinti értékét.
14. Elállás
A Szállító jogosult a szerződéstől írásban egyoldalúan elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő csődjét, felszámolását, végelszámolását elrendelték. A Megrendelő a Szállító 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől egyoldalúan, írásbeli nyilatkozattal elállni.
Amennyiben a Megrendelő a szerződéskötést követően, de a gyártást megelőzően eláll a szerződéstől, köteles - standard termék/szín esetén - a szerződésesben foglalt teljes vételár 10%-át, nem standard termék/szín esetén 30% -át megtéríteni.
Amennyiben a Megrendelő az után áll el a szerződéstől, hogy a termékeket a Szállító már legyártotta, a Megrendelő köteles a szerződésben foglalt teljes vételár 50 %-át megtéríteni. Ez esetben a Megrendelő által esetlegesen fizetett előleg ezen összegbe beszámításra kerül.
Amennyiben Megrendelő a Szállítási szerződésben visszaigazolt szállítási/átvételi időpontot követő 45 napon belül átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, azt a Szállító a szerződéstől való elállásnak tekinti. Ez esetben a Megrendelő köteles a szerződében foglalt teljes vételár 50%-át megtéríteni.
15. Egyéb
A Szállítási szerződés a Megrendelő és a Szállító általi aláírásával egyidejűleg minden korábbi ajánlat, kötelezettség vállalás, marketing kiadványokban foglaltak érvényüket vesztik. Jelen általános szállítási feltételektől a felek csak írásban térhetnek el. Írásnak minősül minden olyan nyilatkozat, értesítés, amelyet a felek tértivevényes ajánlott postai küldeményként, gyorspostai küldeményként (kézbesítő) vagy e-mail útján küldenek a másik félnek.
Amennyiben a felek között létrejött szállítási szerződés, illetve az általános szállítási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem érinti a szerződés, illetve a vételi feltételek további rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.
Amennyiben a felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Szállító nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
A 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a késedelem egyidejűleg külön értesítés nélkül jelenti a szerződés azonnali hatályú felmondását, mely alapján a Szállító jogosult a szerződés tárgyának visszaszállítására a Megrendelő költségére, illetve annak visszakövetelésére, amit a Megrendelő sem megakadályozni, sem kifogásolni nem jogosult.
A termék technikai adatairól prospektus, illetve szakmai támogatás a honlapunkon vagy az ügyfélszolgálatunkon hozzáférhetőek. A Megrendelőnek javasolt egyeztetnie kollégáinkkal telephelyünkön, a címünk: 9400. Sopron, Zarándok út 3.,
aktuális e-mail elérhetőségünk a honlapunkon (www.lemezvilag.hu) megtalálható. Az egyeztetés hiányából és a nem megfelelő beépítésből adódóan a Szállító semmilyen reklamációt nem tud elfogadni.
A Szállító termékeinek acél alapanyagát vezető acélgyártók a legkorszerűbb bevonatolás technológia felhasználásával állítják elő. Ennek ellenére az egy szállítási szerződés keretében azonos színkód szerint szállított több különböző terméktípus esetén az egyes terméktípusok között, a mindkét oldalon azonos színnel gyártott termékek oldalai között, illetve utánrendeléseknél az alapmegrendelés és az utánrendelt termékek színe között árnyalatnyi eltérés fordulhat elő.
16. Záró rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik.
A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről.
Jelen ÁSZF 2023. január 01. napjától hatályos.